School Dinner Menu

DayDateMeat
Veg
Monday11/03/2019Chicken Stir Fry (M)Veggie Hot Dog (V)
Tuesday12/03/2019Pasta Bolognaise (M)Veggie Shepherd's Pie (V)
Wednesday13/03/2019Roast Pork (M)Tomato Pasta Bake (V)
Thursday14/03/2019Cheese & Tomato Pizza (M)Vegetable Chilli (V)
Friday15/03/2019Battered Cod (M)Cheese Pinwheel (V)