School Dinner Menu

DayDateMeat
Veg
Monday03/02/2020Hot Dog (M)Vegetable Chow Mein (V)
Tuesday04/02/2020Chicken Stir Fry (M)Cauliflower Cheese (V)
Wednesday05/02/2020Roast Gammon (M)Veggie Sausages (V)
Thursday06/02/2020French Bread Pizza (M)Veggie Chilli (V)
Friday07/02/2020Battered Cod (M)Tomato & Vegetable Ragu (V)