School Menu

DayDateMeat
Veg
Monday23/07/2018Lamb Chilli (M)Veggie Breakfast (V)
Tuesday24/07/2018Cheesy Fish Pie (M)Vegetable Pasta (V)
Wednesday25/07/2018Teddy Bears' Picnic
Thursday26/07/2018Summer Holidays
Friday27/07/2018Summer Holidays