School Menu

DayDateMeat
Veg
Monday23/04/2018Chicken Meatballs (M)Cheesy Broccoli Pasta (V)
Tuesday24/04/2018Shepherd's Pie (M)Quorn Fillet (V)
Wednesday25/04/2018Roast Chicken (M)Rainbow Vegetable Stir Fry (V)
Thursday26/04/2018Salmon & Sweetcorn Pizza (M)
Cheese & Tomato Pizza (V)
Friday27/04/2018Battered Cod (M)Veggie Hot Dog (V)